จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสาขาวิชา


คณิตศาสตร์
3 รายการ
ภาษาไทย
12 รายการ
ศิลปะ
28 รายการ
คำค้นสูงสุดประจำเดือน

หน่วยงาน จำนวน
วิทยาลัยชุมชนน่าน 54
กลุ่มมิตรแก้วสหายคำวรนคร 11
กลุ่มฮ่มฟ้ามิตรแก้วยูงคำ 5